สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งโรงทาน ร่วมกับวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จัดตั้งโรงทาน3มิย63_200607_0059

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากและขยายไปทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3  มิถุนายน 2563   ในการนี้ พระครูวิสิฐวรานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ริมคลองบางกอกน้อย ปากคลองมหาสวัสดิ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์และญาติโยมจิตอาสาในชุมชน ร่วมกับ พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     อาจารย์กรกนก มักการรุณ ผศ.รินทร์ฤดี ภัทรเดช วิทยาเขตสุพรรณบุรี   อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล  คุณสุนันทา ยังดี ผู้นำจิตอาสาชุมชน อ.บางสีทอง จ.นนทบุรี รวมถึงผู้บริจาคสมทบทุน  ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และ ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์   ร่วมกันจัดตั้งโรงทาน ครัวร้อนเคลื่อนที่ ทำอาหารแบบปรุงสุกเพื่อแจกข้าวกล่อง  จำนวน 500 กล่องและไอศรีม จำนวน 400 แท่ง ให้กับพี่น้องประชาชนโดยรอบวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ที่ได้รับผลกระทบระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ต้องปรับตัวในการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน การจัดตั้งโรงทาน ครัวร้อนเคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน อำนวยความสะดวกจัดระเบียบ Social Distancing ประชาชนที่มารับแจกข้าวกล่อง และไอศรีม ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระบาดของโรคโควิด 19  ทั้งนี้ ครัวร้อนเคลื่อนที่ จากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องเมื่อยามเกิดภัยขึ้นในประเทศชาติ และมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ซึ่งการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทางวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารและกลุ่มญาติโยมจิตอาสา ได้ดำเนินการช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ 4 ครั้งแล้ว ครั้งที่ 1  แจกข้าวสาร จำนวน 500 ชุด  ครั้งที่ 2 แจกข้าวสาร จำนวน 500 ชุด ครั้งที่ 3 แจกข้าวกล่องปรุงสุก จำนวน 900 กล่อง ครั้งที่ 4 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร และรอบชุมชนบางกรวย แจกข้าวสาร จำนวน 50 ชุด ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Leave us a Comment