ติดต่อหลักสูตร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต อาคาร 3 ห้อง 333 – 334 เลขที่ 295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  • Telephone02-244-5730

  • International 02-244-5730

  • email sduintercommarts@gmail.com