สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเลือกกลุ่มวิชาชีพในสาขาวิชา

เลือกกลุ่มวิชาชีพ 21_200528_0012

ลักสูตรฯ จัดประชุมเลือกกลุ่มวิชาชีพในสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  (21 พ.ค.63) โดยมี 2 กลุ่มวิชาชีพให้เลือก คือ กลุ่มวิชาชีพนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย กลุ่มวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและนิเทศศาสตร์สุขภาวะ  ผู้เข้าร่วมประชุม ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ        พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ  ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน      ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์ ผศ.ศิริมา คงทัพ  รศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์     ผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น        อาจารย์วรภัทร จัตุชัย และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Leave us a Comment