สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และสรุปความคิดเห็นที่มีต่อแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

หลักสูตรฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และสรุปความคิดเห็นที่มีต่อแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นครั้งที่ 2  (12 พ.ค.63) ผู้เข้าร่วมประชุม ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ        พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ  ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน      ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์ ผศ.ศิริมา คงทัพ  ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์     ผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น        อาจารย์วรภัทร จัตุชัย

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Blog Attachment

Leave us a Comment