สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2562 – เมษายน 2563)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft teams โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฝ่ายบริหาร) คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานฯ  ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการบริการลูกค้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส อาจารย์คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการฯ มีผู้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ        พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ  ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน   ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์ ผศ.ศิริมา คงทัพ  ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์     ผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น        อาจารย์วรภัทร จัตุชัย และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment