ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอุตระ

ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางไปประเทศมาเลเซีย เข้าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอุตระ Universiti Utara Malaysia (UUM) บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตทั้งสองมหาวิทยาลัยให้พร้อมเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 การเดินทางไปในครั้งนี้มี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์  ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  พิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก YBrs.Prof.Dr.Ayoib Che Ahmad,  Ex Officio Member, Deputy Vice-Chancellor, (Research and Innovation), และ Assoc.Prof.TS.Dr.SOBIHATUN NUR Abdul Salam คณบดี พร้อมอาจารย์และตัวแทนหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอุตระ Universiti Utara Malaysia (UUM)  เข้าร่วมในพิธี  (4 ก.พ.)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Blog Attachment

Leave us a Comment