หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสานความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพร่วมกับกองงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ผนึกกำลังงานด้านนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจให้แข็งแกร่ง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพกับกองงานประชาสัมพันธ์ที่บุคลากรมีศักยภาพและความเชื่ยวชาญ   ทางหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมหารือกับ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่      โดยมี พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ  ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณาจารย์เข้าร่วมหารือ (13 มี.ค.2563)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Blog Attachment

Leave us a Comment