หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ สวัสดีปีใหม่ 2563กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.รรินทร วสุนันท์ เข้ามอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ กองประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (7 ม.ค.2563)

Blog Attachment

Leave us a Comment