หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ สวัสดีปีใหม่ 2563กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.รรินทร วสุนันท์ เข้ามอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ กองอาคารสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (7 ม.ค.2563)

Blog Attachment

Leave us a Comment