หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ สวัสดีปีใหม่ 2563ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ และ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เข้ามอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (7 ม.ค.2563)

Blog Attachment

Leave us a Comment