หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ สวัสดีปีใหม่ 2563ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (7 ม.ค.2563)

Blog Attachment

Leave us a Comment