ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ เข้าร่วมเจรจาการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Thai Industries MOU 7

จากการที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ เห็นถึงความสำคัญที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าปฏิบัติงานจริงในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ ณ สถานที่ทำงานจริง พร้อมทั้งแสดงศักยภาพที่มี เพื่อเปิดโอกาสในการรับเลือกให้เข้าปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จึงเข้าร่วมเจรจาการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับทางหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมการค้าชายแดน ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีองค์ความรู้โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรรมการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมธีส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกสมาพันธ์สมาคมสุขภาพและความงามไทย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ เข้าร่วมการเจรจา (24 ม.ค.63)

การเจรจาสองหน่วยงาน
การขับเคลื่ออีกก้าวของนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
การขับเคลื่ออีกก้าวของนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ เจรจากับสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Blog Attachment

Leave us a Comment