ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ เข้าร่วมเจรจาการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Thai Industries MOU 7

จากการที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ เห็นถึงความสำคัญที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าปฏิบัติงานจริงในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ ณ สถานที่ทำงานจริง พร้อมทั้งแสดงศักยภาพที่มี เพื่อเปิดโอกาสในการรับเลือกให้เข้าปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จึงเข้าร่วมเจรจาการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับทางหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมการค้าชายแดน ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีองค์ความรู้โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรรมการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมธีส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกสมาพันธ์สมาคมสุขภาพและความงามไทย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ เข้าร่วมการเจรจา (24 ม.ค.63)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Blog Attachment

Leave us a Comment