หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ สวัสดีปีใหม่ 2563รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มอบกระเช้าท่านรองวิชาการ วันที่ 16 ม.ค. 63_200117_0004

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (16 ม.ค.2563)

Leave us a Comment