หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ สวัสดีปีใหม่ 2563ท่านประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวัสดีปีใหม่ ผบห 6 ม_200117_0012

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้า และอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ณ ตึกสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (6 ม.ค.2563)

Leave us a Comment