หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสา นิเทศศาสตร์บริการวิชาการเด็กนักเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

โครงการจิตอาสา 20 พ.ย.62_191125_0070

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และอาจารย์วรภัทร จตุชัย อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาอารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒เป็นวิชาที่พัฒนาขึ้นโดยมุ่งหวังพัฒนาสมรรถนะความเป็นนักนิเทศศาสตร์อย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม การเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง กิจกรรมที่สำคัญที่ได้รับการวางแผนจัดขึ้นในกระบวนการรายวิชาอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเป็นนักนิเทศศาสตร์อย่างมืออาชีพโดยการมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม บูรณาการศาสตร์จากการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ การเสริมสร้างจิตสาธารณะ เป็นการเรียนรู้การจัดกิจกรรมผ่านการปฏิบัติการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมกันโดยดําเนินการตามกระบวนการ ๑) ร่วมกันสํารวจสภาพและปัญหา ๒) วิเคราะห์กิจกรรม ๓) ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม ๔) ร่วมเสนอแนวทางปฏิบัติกิจกรรม ๕)ร่วมสรุปและออกแบบการประเมินผลการจัดกิจกรรม ๖) แนวทางการรายงานผล ช่องทางการเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน 4 ฐาน ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฐานการละเล่นไทย มอญซ่อนผ้า ผสมผสานกับการทำท่าทางพร้อมกับการตอบคำถาม
ฐานนันทนาการ ท่าทาง ประกอบดนตรี ตามจังหวะ การโพสต์ท่าตามคำบอก ฐานงานศิลป์สู่จินตนาการไร้ขีดจำกัด โดยให้นักเรียนการศึกษาพิเศษเป็นผู้ร่วมทำกิจกรรมกับพี่นักศึกษา มีเรื่องของการถ่ายรูป พิมพ์ภาพถ่าย การออกแบบศิลปะที่ครอบผมบนศรีษะเป็นรูปสัตว์ การ์ตูน ผลไม้ การออกแบบถุงกระดาษรีไซเคิลหลากสีสัน ลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมการแปะภาพบนถุงกระดาษ และฐานผจญภัยด้วยการละคร โดยใช้อุปกรณ์ของทางศูนย์การศึกษาพิเศษมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับกิจกรรมการหาของที่ซ่อนไว้ กิจกรรมทั้งหมดผ่านการออกแบบสร้างสรรค์งาน การออกแบบฉาก การออกแบบวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ฯลฯ โครงการนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

[ngg src=”galleries” ids=”36″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Leave us a Comment