หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ : นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 15

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 15 พ.ย.62_191118_0029

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ : นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 15 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก จากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยากรด้านนวัตกรรมหลากหลายทรรศนะ อาทิ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรณี สุทธิชัย หยุ่น แบบ AI ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) line Thailand กรณีการตรวจสอบข่าวเท็จ การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งด้านนวัตกรรม การปรับตัวและรู้เท่าทันสื่อ พร้อมทั้งก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านวารสารศาสตร์ในอนาคต งานจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

[ngg src=”galleries” ids=”35″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Leave us a Comment