หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 (10 ต.ค.) ณ อาคาร 32 ห้อง 406 การประชุมครั้งนี้มี ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์  ผศ.ศิริมา คงทัพ ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์  ผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น   ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน อาจารย์วรภัทร จัตุชัย และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน

[ngg src=”galleries” ids=”33″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Leave us a Comment