หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมวิชาการกับ ศาสตราจารย์ ฉิน เฉิงเฉียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และผู้ลงนาม MOA กับหลักสูตรฯ

ศาสตราจารย์ ฉิน เฉิงเฉียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และ Party Secretary of International College of Guangxi University ผู้ลงนาม MOA  ให้กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ได้ให้เกียรติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อบรรยายวิชาการ เรื่อง 讲座题目:“一带一路”背景下国际化人才的培养  The Nurturing of International Talents under “the Belt and  Road Initiative”  จัดโดยสถาบันขงจื่อ ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย (11 ต.ค.) ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 และได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติร่วมงาน มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประกอบด้วย   ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ พร้อมด้วยนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีนเข้าร่วมประชุม งานนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ แสดงศักยภาพให้ความคิดเห็น ตอบคำถามทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาจีน รับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ฉิน กันอย่างสนุกสนาน

[ngg src=”galleries” ids=”32″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Leave us a Comment