หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum ในรายวิชาอารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์

รายวิชาอารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นรายวิชาที่ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินไทยในยุค 4.0  เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยที่ต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมคือกุญแจที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างราบรื่น ในหลายประเทศได้พยายามปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของการเป็นคนดี โดยมุ่งเป้าไปที่การรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเมตตา และบรรจุในหลักสูตรการศึกษาที่ต้องสอนเด็กในเรื่องนี้เป็นประจำ เช่นเดียวกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจที่พัฒนาหลักสูตรฯ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน หลายมิติ แต่ในความเปลี่ยนแปลงนี้หลักสูตรฯ ได้หยิบยกเรื่องคุณธรรมและความสุขขึ้นมา โดยทำให้นักศึกษาได้รู้จักตัวตนของตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและความแตกต่างทางวัฒนธรรม พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคม การมีความอดทนอดกลั้นเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่กดดัน มีสติสัมปชัญญะ การแก้ปัญหาด้วยปัญญาและคุณธรรม ในรายวิชาอารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์ประจำรายวิชา ประกอบด้วย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ อาจารย์วรภัทร จัตุชัย และ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานหลักสูตรฯ นำนักศึกษาเข้าทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์ เป็นวิชาที่พัฒนาขึ้นโดยมุ่งหวังพัฒนาสมรรถนะความเป็นนักนิเทศศาสตร์อย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต โดยเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ทั้ง 10 ส่วน และชมนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (9 ต.ค.) ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

[ngg src=”galleries” ids=”31″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Leave us a Comment