หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมภาษาจีนกับเหล่าซือจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยกวางสี

[ngg src=”galleries” ids=”30″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]เตรียมพร้อมเดินหน้าเติมความรู้แบบพหุศาสตร์อย่างไม่หยุดยั้ง คณาจารย์หลักสูตรฯ เข้ารับการอบรมภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง กับเหล่าซือจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยกวางสี ณ ห้อง 328 อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (26 ส.ค.62) การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์หลักสูตรฯ     เข้าร่วมอบรม ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์  ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน อาจารย์วรภัทร จัตุชัย และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน

Leave us a Comment