หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS 

[ngg src=”galleries” ids=”29″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้และ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมครั้งนี้คณาจารย์หลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมอบรม ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์ ผศ.ดร. สุวลักษณ์ ห่วงเย็น อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน และอาจารย์วรภัทร จัตุชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมการอบรม (13 ส.ค.62) 

Leave us a Comment