ภาพยนตร์สั้น รักซ่อน

เผยแพร่เมื่อ 18 ธ.ค. 2018
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #นิเทศศาสตร์สวนดุสิต

Leave us a Comment