ประชุมร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

15_180715_0001 (1)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ ระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

[Best_Wordpress_Gallery id=”317″ gal_title=”Meetingุ10″]

Leave us a Comment