พัฒนาบุคลากร

คณาจารย์นิเทศศาสตร์เข้าอบรมหลักสูตร “Digital Talent : พัฒนา SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล”

คณาจารย์นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาความรู้อย่าง..

คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะก..