ผลงานนักศึกษา

ผลงานการนำเสนอข่าวภาคสนามของนักศึกษา นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าวภาคสนาม สำนักข่าวดุสิตนิวส์

นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าวภาคสนาม สำนักข่าวดุสิต..

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตผลิตสื่อการสอนในโครงการ “การพัฒนาการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการสอนในโครงการ “การ..