ผลงานนักศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตผลิตสื่อการสอนในโครงการ “การพัฒนาการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการสอนในโครงการ “การ..