กิจกรรม

ทอล์กโชว์รวมพลังสร้างสรรค์แพทย์แผนไทย ก้าวไกลสู่สากล

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวั..