ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

Head

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดย รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการฯ หลังจากนั้นได้เริ่มขบวนเดินตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ประตู 5) ผ่านแยกการเรือน แยกสวนรื่นฤดี ชุมชนตลาดศรีย่าน ชุมชนสวนอ้อยและกลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

[Best_Wordpress_Gallery id=”267″ gal_title=”ทุจริต61″]

Leave us a Comment