ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30-13.00น. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต..